Regulamin serwisu


REGULAMIN ŚWADCZENIA USŁUG NA DRODZE ELEKTRONICZNEJ

SERWIS GetReady4Baby.TV

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1.       Niniejszy regulamin serwisu internetowego pt. „GetReady4Baby.TV

(dalej jako: „Regulamin” lub „Regulamin GetReady4Baby.TV”) określa zasady świadczenia usług przez Administratora – STUDIO123 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Artura  Grottger 12/1, 60-758, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000987880, posiadającą numer NIP: 779 254 30 78 – w ramach serwisu internetowego pn. „GetReady4Baby.TV”, zlokalizowanego pod adresem internetowym https://www.getready4baby.tv oraz jego rozwinięciami.

2.        Regulamin serwisu GetReady4Baby.TV stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.).

3.        Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://www.getready4baby.tv/pages/regulamin-serwisu, przed zawarciem przez niego Umowy, w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4.        Akceptacja przez Użytkownika treści Regulaminu jest warunkiem niezbędnym zawarcia przez niego Umowy. Powyższej akceptacji Użytkownik dokonuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ramach procesu zakupowego w serwisie „GetReady4Baby.TV

5.        Oprócz niniejszego Regulaminu, treść Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem wyznaczają warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Użytkownika Materiały Audiowizualne oraz cena za ich udostępnienie), treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy)

 

oraz – stosownie do przypadku –

 

postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Użytkownikowi podczas procesu zakupowego.

§ 2. Definicje Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie Serwisu GetReady4Baby.TV wielką literą mają następujące znaczenie:

1)       Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy pn. „GetReady4Baby.TV” (zlokalizowany pod adresem internetowym https://www.getready4baby.tv oraz jego rozwinięciami), którym jest STUDIO123 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Artura Grottgera  12/1, 60-758, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000987880, posiadającą numer NIP: 779 254 30 78, Regon: 522 859 103,

2)       Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, przeznaczone dla urządzeń przenośnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażonych w odpowiednie systemy operacyjne;

3)       Konto GetReady4Baby.TV – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu GetReady4Baby.TV, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym.

4)       Szczegółowe postanowienia dotyczące rejestracji Konta GetReady4Baby.TV, jego utrzymywania oraz korzystania z niego zostały określone w Regulaminie serwisu GetReady4Baby.TV, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.getready4baby.tv/pages/regulamin-serwisu

5)       Materiały Audiowizualne – wszelkie treści cyfrowe kontrolowane oraz udostępniane (pod adresem internetowym: https://www.getready4baby.tv lub jego rozwinięciami) STUDIO123 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Artura Grottger 12/1, 60-758, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000987880, posiadającą numer NIP: 779 254 30 78, Regon: 522 859 103, w dowolnej formie, w szczególności materiały audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880, ze zm.).

6)       Dostęp do określonych Materiałów Audiowizualnych jest Użytkownikowi przyznawany w wyniku zawarcia przez niego Umowy z Administratorem na Usługi serwisu GetReady4Baby.TV.

7)       Obsługa Klienta – jednostka w strukturze organizacyjnej Administratora, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do korzystania z Usług serwisu GetReady4Baby.TV lub pozostających w związku ze świadczeniem tych Usług. Z Obsługą Klienta można się skontaktować przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym: https://www.getready4baby.tv/pages/kontakt;

8)       Okres Rozliczeniowy – oznaczony przedział czasu (np. 30 dni), objęty obowiązywaniem Umowy na czas nieoznaczony lub Umowy zawartej na czas oznaczony (w tym cyklicznie odnawialnej), w którym Użytkownik posiada dostęp do określonych Materiałów Audiowizualnych oraz za który jest on zobowiązany uiścić cenę;

 

w przypadku, gdy z zawarciem Umowy wiąże się prawo Użytkownika do nieodpłatnego korzystania z określonych Materiałów Audiowizualnych przez pewien czas (np. pierwsze 14 dni od zawarcia Umowy), pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się bezpośrednio po upływie ww. okresu nieodpłatnego korzystania pod warunkiem, że w przypadkach określonych w Umowie Użytkownik w okresie nieodpłatnego korzystania nie zrezygnował z dalszego trwania Umowy;

 

Okres Rozliczeniowy trwa do momentu (wyznaczonego przez dzień, godzinę, minuty i sekundy) przypadającego dokładnie po upływie czasu stanowiącego iloczyn okresów 24-godzinnych oraz liczby dni składających się na dany Okres Rozliczeniowy, liczonego od dnia zawarcia Umowy lub rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku prawa Użytkownika do nieodpłatnego korzystania z określonych Materiałów Audiowizualnych – od rozpoczęcia pierwszego Okresu Rozliczeniowego;

9)       Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1572, ze zm.);

10)    Partner – podmiot trzeci, który na podstawie odrębnej umowy zawartej ze STUDIO 123 SP. Z O. O lub Administratorem może dokonać czynności prowadzących do skorzystania lub ułatwiających skorzystanie przez Użytkownika z Usług SERWISU GetReady4Baby.TV lub określonych Materiałów Audiowizualnych;

11)    Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, spełniające wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie oraz posiadające dostęp do Internetu, za pośrednictwem których istnieje możliwość skorzystania z Usług Serwisu GetReady4Baby.TV oraz odtwarzania Materiałów Audiowizualnych objętych Umową;

12)    Regulamin Konta GetReady4Baby.TV – regulamin dostępny pod adresem internetowym: https://www.getready4baby.tv/pages/regulamin-serwisu, zawierający szczegółowe postanowienia dotyczące rejestracji Konta GetReady4Baby.TV, jego utrzymywania oraz korzystania z niego;

13)    Regulamin/Regulamin Serwisu GetReady4Baby.TV – niniejszy regulamin, określający w szczególności prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia przez Użytkownika Umowy stanowią jej element składowy;

14)    Serwis GetReady4Baby.TV – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://www.getready4baby.tv, zarządzany przez Administratora. Poprzez Serwis GetReady4Baby.TV Administrator – w wyniku zawartej Umowy – umożliwia Użytkownikowi dostęp do Materiałów Audiowizualnych na zasadach określonych Umową;

15)    Usługi Serwisu GetReady4Baby.TV – usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu GetReady4Baby.TV na mocy zawartej z Użytkownikiem Umowy.

Usługi te są tzw. usługami opartymi na dostępie warunkowym, zdefiniowanymi w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1341, ze zm.), a ich nabycie przez Użytkownika w drodze Umowy warunkuje uzyskanie przez niego dostępu (możliwość oglądania) do określonych (objętych Umową) Materiałów Audiowizualnych.

Wszystkie Materiały Audiowizualne, do których Użytkownik może uzyskać dostęp w wyniku skorzystania z Usług Serwisu GetReady4Baby.TV (tj. w rezultacie zawarcia Umowy) są wyłączną własnością, w pełni kontrolowane oraz udostępniane wyłącznie przez spółkę STUDIO123 sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca ze Serwisu GetReady4Baby.TV, w tym zawierająca Umowę lub korzystająca z Materiałów Audiowizualnych;

Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika określonej Usługi Serwisu GetReady4Baby.TV. Stroną Umowy zawartej z Użytkownikiem jest wyłącznie Administrator

Treść Umowy wyznaczają:

a)       warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Użytkownika Materiały Audiowizualne, cena za ich udostępnienie, tj. cena za Usługę Serwisu GetReady4Baby.TV oraz czas, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania Materiałów Audiowizualnych, tj. czas dostępu),

b)       treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy),

c)        postanowienia Regulaminu Serwisu GetReady4Baby.TV oraz – stosownie do przypadku –

d)       postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Użytkownikowi podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić;

 

§ 3. Umowy w zakresie Usług Serwisu GetReady4Baby.TV – postanowienia ogólne, mające zastosowanie do wszystkich rodzajów Umów

1.        Zawarcie przez Użytkownika Umowy na Usługi Serwisu GetReady4Baby.TV oraz następujące w jego wyniku uzyskanie przez niego dostępu do określonych Materiałów Audiowizualnych dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2.        Do zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na Usługi Serwisu GetReady4Baby.TV niezbędne jest, by:

a)       Użytkownik był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego;

b)       Użytkownik posiadał Konto GetReady4Baby.TV, założone oraz utrzymywane przez niego zgodnie z Regulaminem Serwisu.

c)        przez cały czas procesu zakupowego (prowadzącego do nabycia Usługi Serwisu GetReady4Baby.TV) Użytkownik pozostawał zalogowany do swojego Konta GetReady4Baby.TV;

d)       Użytkownik posługiwał się jedną z Platform Sprzętowych, spełniających wymagania techniczne, opisane w §8 poniżej;

e)       Użytkownik zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, innych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu zakupowego (w szczególności odnoszących się do konkretyzacji Materiałów Audiowizualnych, do których Użytkownik chciałby uzyskać dostęp, ceny za ich udostępnienie, czasu trwania Umowy, sposobu oraz terminu płatności) oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Użytkownikowi w ramach procesu zakupowego);

f)         nastąpiło pozytywne zweryfikowanie przez Operatora Płatności uiszczenia przez Użytkownika ceny za określoną Usługę Serwisu GetReady4Baby.TV.

 

3.        W ramach Serwisu GetReady4Baby.TV oferowane jest zawarcie zarówno Umów na czas oznaczony (w tym cyklicznie odnawialnych), jak i Umów na czas nieoznaczony. Informacje o możliwości zawarcia danego rodzaju Umowy są Użytkownikowi każdorazowo podawane w ramach Sklepu. Informacje te mogą być w szczególności podane Użytkownikowi w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego, podczas którego może on mieć możliwość wyboru – w odniesieniu do wybranych Materiałów Audiowizualnych – zawarcia Umowy na czas oznaczony lub Umowy na czas nieoznaczony. Szczególne postanowienia dotyczące każdego z ww. typów Umów zostały ujęte w § 4 oraz § 5 niniejszego Regulaminu.

4.        Administrator wydaje Użytkownikowi – poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji Konta GetReady4Baby.TV – potwierdzenie zawarcia Umowy, jak również potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

5.        W wyniku zawarcia Umowy z Administratorem, Użytkownik:

 

 

a)       uzyskuje – za pośrednictwem portalu https://www.getready4baby.tv oraz pod warunkiem pozostawania zalogowanym do swojego Konta GetReady4Baby.TV oraz spełniania wymogów technicznych opisanych w §8 poniżej – dostęp (tj. możliwość oglądania w transmisji strumieniowej) do określonych (objętych zawartą przez niego Umową) Materiałów Audiowizualnych, przy czym w zależności od konkretnego przypadku – ww. Materiałem Audiowizualnym może być w szczególności;

 

b)       jednoznacznie zidentyfikowany pojedynczy materiał (np. film), zestaw jednoznacznie zidentyfikowanych pojedynczych materiałów (np. kilka filmów)

 

lub zestaw określonych w sposób ogólny materiałów (np. „ponad 50 filmów”), którego konkretne elementy mogą się zmieniać (być usuwane/dodawane), w taki jednak sposób, by wszystkie postanowienia Umowy były zachowane (w szczególności co do specyfiki Materiałów Audiowizualnych);

 

c)        z ww. Materiałów Audiowizualnych Użytkownik może – co do zasady – wielokrotnie korzystać (tj. powtarzać oglądanie tej samej audycji) przez okres, na który został mu zgodnie z Umową przyznany dostęp, chyba że z natury lub właściwości Umowy lub konkretnego Materiału Audiowizualnego wynika, iż może on zostać obejrzany tylko raz (np. wydarzenie „na żywo”);

 

d)       z ww. Materiałów Audiowizualnych Użytkownik może jednocześnie korzystać poprzez nie więcej niż dwie Platformy Sprzętowe spośród maksymalnie pięciu Platform Sprzętowych zarejestrowanych przez niego w ramach serwisu internetowego GetReady4Baby.TV (zakładka „Moje urządzenia”), pod następującym adresem internetowym: https://www.getready4baby.tv Moje konto, które mogą być przez Użytkownika swobodnie zmieniane (w ramach ich liczbowego limitu, tj. pięciu), przy czym dostęp Użytkownika do Materiałów Audiowizualnych może nie być możliwy na każdej z Platform Sprzętowych jednocześnie.

 

e)       Z Materiałów Audiowizualnych można korzystać jednocześnie poprzez nie więcej niż dwie przeglądarki internetowe, niezależnie od tego, czy są one używane w ramach tej samej czy dwóch różnych Platform Sprzętowych. Powyższe zasady (w tym limity) pozostają w mocy w przypadku równoczesnego obowiązywania dwóch (lub więcej) Umów, zawartych przez Użytkownika, co w szczególności oznacza, iż ze wszystkich łącznie Materiałów Audiowizualnych objętych wszystkimi tymi Umowami Użytkownik może korzystać poprzez nie więcej niż dwie Platformy Sprzętowe oraz nie więcej niż dwie przeglądarki internetowe; zarejestrowanie Platformy Sprzętowej następuje poprzez zalogowanie się przez Użytkownika do swojego Konta GetReady4Baby.TV na danej Platformie Sprzętowej.

 

f)         Użytkownik może zarządzać swoimi Platformami Sprzętowymi poprzez zakładkę „Moje Urządzenia” pod adresem https://www.getready4baby.tv

 

6.        Możliwość zawarcia Umowy poprzez Serwis GetReady4Baby.TV, jak również korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych już zawartą Umową może być ograniczona lub wyłączona w przypadku, gdy Użytkownik przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Niemniej jednak, Użytkownik zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał możliwość oglądania Materiałów Audiowizualnych objętych daną Umową podczas swojej czasowej obecności na obszarze innego państwa wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że przy zawarciu tej Umowy nastąpiła w stosunku do niego pozytywna weryfikacja miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści oraz zgodnie z Decyzją Wspólnego Komitetu Europejskiego Obszaru Gospodarczego Nr 158/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie włączenia rzeczonego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) do Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

7.        Możliwość zawarcia Umowy, jak również korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych już zawartą Umową jest uzależniona od posłużenia się w tym celu przez Użytkownika wybraną Platformą Sprzętową, spośród wymienionych w § 8 Regulaminu. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy niektóre Platformy Sprzętowe będą odpowiadać powyższym wymaganiom, poprzez skorzystanie przez Użytkownika – przed zawarciem Umowy – z odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej pod adresem: https://www.getready4baby.tv.

8.        W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta GetReady4Baby.TV, automatycznemu usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Użytkownika w ramach Serwisu GetReady4Baby.TV (w tym w szczególności historia jego zakupów). Usunięcie Konta GetReady4Baby.TV oznacza równocześnie, że Użytkownik traci możliwość korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, którą zawarł przy jego wykorzystaniu.

Późniejsza ponowna rejestracja Konta GetReady4Baby.TV nie powoduje przywrócenia możliwości korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych ww. Umową.

9.        Korzystanie przez Użytkownika Serwisu GetReady4Baby.TV z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową na Platformach Sprzętowych niezarejestrowanych w ramach serwisu internetowego (zakładka „Moje urządzenia”), pod następującym adresem internetowy lub korzystanie z Materiałów Audiowizualnych na większej liczbie Platform Sprzętowych/przeglądarek internetowych niż dwie jednocześnie stanowi naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

10.     Możliwość zawarcia Umowy w odniesieniu do określonych Materiałów Audiowizualnych może być dodatkowo uzależniona od pozytywnego zweryfikowania przez Administratora urządzeń, którymi posługuje się Użytkownik.

11.     Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową po jej zawarciu. Powyższy dostęp zostaje Użytkownikowi przyznany natychmiast po zawarciu Umowy pod warunkiem, że w procesie zakupowym zażądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższe może nie mieć zastosowania do niektórych Materiałów Audiowizualnych, których rozpoczęcie świadczenia może rozpocząć się tylko w ściśle określonym czasie (np. rozpoczęcie wydarzenia „na żywo”, którego rozpoczęcie wyznaczono na określony dzień i godzinę).

12.     Dostęp oraz możliwość korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową może być utrudniona lub niemożliwa w przypadku wystąpienia awarii środowiska lub infrastruktury informatycznej, powstałej z przyczyn niezależnych od Administratora i której Administrator nie mógł zapobiec. Administrator dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego korzystania z Materiałów Audiowizualnych w możliwie najkrótszym czasie.

13.     Dostęp oraz możliwość korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową może być utrudniona lub niemożliwa w związku z okresowo przeprowadzanym, zaplanowanym serwisowaniem środowiska oraz infrastruktury informatycznej.

14.     Powyższe czynności są niezbędne dla zachowania odpowiedniej jakości świadczenia Materiałów Audiowizualnych, mają krótkotrwały charakter oraz są przeprowadzane zazwyczaj w godzinach nocnych tak, by maksymalnie zminimalizować niedogodności z nimi związane.

§ 4. Szczególne postanowienia dotyczące Umów zawartych na czas oznaczony bez cyklicznego odnawiania

1.        W wyniku zawarcia Umowy na czas oznaczony, Użytkownik – w zamian za dokonanie jednorazowej płatności – uzyskuje dostęp do wybranych przez siebie Materiałów Audiowizualnych przez czas wskazany w informacjach towarzyszących procesowi zakupowemu, po którego upływie dostęp zostaje zakończony.

2.        Dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową na czas oznaczony zostaje Użytkownikowi przyznany na ściśle określony czas, liczony:

 

a.)      od chwili zawarcia Umowy (o ile Użytkownik w trakcie procesu zakupowego zażądał natychmiastowego rozpoczęcia dostarczania treści cyfrowych), a w przypadku niektórych Materiałów Audiowizualnych, których świadczenie może rozpocząć się w ściśle określonym czasie (np. rozpoczęcie odtwarzania, którego rozegranie wyznaczono na określony dzień i godzinę) – liczony od rozpoczęcia emisji tego Materiału Audiowizualnego,

 

b.)      do momentu (wyznaczonego przez dzień, godzinę, minuty i sekundy) przypadającego dokładnie po upływie objętego Umową czasu dostępu, będącego iloczynem okresów 24-godzinnych, liczonych od chwili zawarcia Umowy (np. w przypadku Umów zawartych na 180 dni, czy też Umów zawartych na 72 godziny), a w przypadku niektórych Materiałów Audiowizualnych, których świadczenie może rozpocząć się w ściśle określonym czasie – do momentu zakończenia wydarzenia, którego dotyczy dany Materiał Audiowizualny.

3.        W związku z zawarciem Umowy na czas oznaczony, Użytkownik jest zobowiązany dokonać – w trakcie procesu zakupowego, bezpośrednio po wyświetleniu mu stosownego okna dialogowego w tym zakresie – pełnej płatności za udostępnienie mu wybranych Materiałów Audiowizualnych.

4.        Zawarcie przez Użytkownika z Administratorem – w trakcie obowiązywania Umowy na czas oznaczony – kolejnej Umowy na czas oznaczony, której przedmiotem są takie same Materiały Audiowizualne, jak objęte wcześniej zawartą Umową (np. zakup tego samego pakietu), powoduje wstrzymanie wykonywania Umowy zawartej wcześniej do czasu zakończenia obowiązywania Umowy zawartej później.

5.        Zawarcie przez Użytkownika z Administratorem – w trakcie obowiązywania Umowy na czas oznaczony – Umowy na czas nieoznaczony lub cyklicznie odnawialnej Umowy na czas oznaczony, której przedmiotem są takie same Materiały Audiowizualne, jak objęte wcześniej zawartą Umową, powoduje wstrzymanie wykonywania Umowy zawartej wcześniej do czasu zakończenia obowiązywania Umowy zawartej później.

6.        Zawarcie przez Użytkownika z Administratorem – w trakcie obowiązywania Umowy na czas nieoznaczony – Umowy na czas oznaczony, której przedmiotem są takie same Materiały Audiowizualne, jak objęte wcześniej zawartą Umową, powoduje wstrzymanie wykonywania Umowy zawartej później do czasu zakończenia obowiązywania Umowy zawartej wcześniej.

§ 5. Szczególne postanowienia dotyczące Umów zawartych na czas nieoznaczony oraz cyklicznie odnawialnych Umów na czas oznaczony (subskrypcja)

1.        W związku z zawarciem Umowy na czas oznaczony, Użytkownik jest zobowiązany dokonać – w trakcie procesu zakupowego, bezpośrednio po wyświetleniu mu stosownego okna dialogowego w tym zakresie – pełnej płatności za udostępnienie mu wybranych Materiałów Audiowizualnych.

2.        W danym momencie Użytkownik może mieć zawartą tylko jedną Umowę na czas nieoznaczony. Sytuacja, w której Użytkownik równolegle zawarł – powiązane ze sobą – Umowę na czas nieoznaczony z Administratorem oraz umowę na czas nieoznaczony z podmiotem trzecim, stanowi przypadek posiadania przez Użytkownika zawartej z Administratorem Umowy na czas nieoznaczony, skutkujący niemożliwością zawarcia kolejnej tego typu Umowy. Zawarcie przez Użytkownika kolejnej Umowy na czas nieoznaczony może nastąpić dopiero po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej Umowy na czas nieoznaczony.

3.        W przypadku Umów zawartych na czas nieoznaczony, Materiały Audiowizualne będą udostępnione do momentu wystąpienia wcześniejszej z niżej wymienionych sytuacji:

 

a.)      Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zawartej na czas nieoznaczony lub zrezygnował z cyklicznego odnawiania Umowy na czas oznaczony;

b.)      Użytkownikowi zostanie zablokowany dostęp do Usług Serwisu GetReady4Baby.TV na podstawie § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu;

c.)      Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Administratora.

 

4.        Użytkownik, który zawarł Umowę na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć Administratorowi oświadczenie o jej wypowiedzeniu.

Oświadczenie to składa się poprzez skorzystanie z przycisku „Anuluj” (lub innego o równoważnym znaczeniu, np. „Rezygnuję”), znajdującego się w ramach Konta GetReady4Baby.TV Użytkownika, pod adresem https://www.getready4baby.tv.

 

W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa z ulega rozwiązaniu, z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Użytkownika do wybranych przez niego Materiałów Audiowizualnych. W przypadku, gdy Użytkownik wypowiada/rezygnuje z Umowy zawartej z podmiotem trzecim, powiązanej z Umową na czas nieoznaczony lub cyklicznie odnawialną Umową na czas oznaczony zawartą z Administratorem, rozwiązaniu ulega równocześnie Umowa zawarta z Administratorem.

5.        Umowa ulega rozwiązaniu także w przypadku niemożliwości pobrania płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy (np. z powodu braku środków na karcie płatniczej, utraty ważności karty) – wraz z końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.

6.        Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony, bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym 240 dni oraz odpowiednio następnych okresów rozliczeniowych o długości 30 dni, w którym złożył Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie Administratora o wypowiedzeniu składane jest poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Powyższe uprawnienie Administratora nie ma wpływu na możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy w wyniku zastosowania przez Użytkownika procedury rezygnacji, opisanej w ust. 4 powyżej.

7.        W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas nieoznaczony Użytkownikowi będzie przysługiwał dostęp do wybranych przez niego Materiałów Audiowizualnych do końca Okresu Rozliczeniowego. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu płatności – w jakiejkolwiek części.

§ 6. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

1.        Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, tj. w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 22¹ Kodeksu cywilnego.

2.        Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Z odstąpieniem od Umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.

3.        Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Administratora. Administrator udostępnia wzór odstąpienia od Umowy na stronie http://www.GetReady4Baby.TV. Formularz odstąpienia od umowy.pdf w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie.

4.        Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęcie świadczenia Materiałów Audiowizualnych objętych Umową (tj. dostarczanie treści cyfrowych) nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższą zgodę Użytkownik może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

5.        Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia objętych Umową Materiałów Audiowizualnych.

§ 7. Wymagania techniczne

1.        Możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu GetReady4Baby.TV (zawarcia Umowy), a następnie korzystanie z Materiałów Audiowizualnych objętych zawartą przez niego Umową jest uzależniona od posługiwania się przez Użytkownika w tych celach komputerem, spełniającym wymagania techniczne opisane poniżej:

 

-         zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript: a) Mozilla Firefox; b) Opera; c) Google Chrome; d) Microsoft Edge; e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0; f) wyposażenie w ekran o szerokości co najmniej 1366 px;

 

2.        Użytkownik ma możliwość zawarcia Umowy za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Korzystanie przez Użytkownika z Materiałów Audiowizualnych objętych zawartą przez niego Umową za pośrednictwem urządzeń przenośnych, w których Użytkownik nie wprowadził modyfikacji niezgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, określonymi w jego szczegółowych warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji, jest możliwe przy spełnieniu przez ww. urządzenia następujących wymagań technicznych:

a.)      zainstalowana i uruchomiona Aplikacja Mobilna dla urządzeń przenośnych;

b.)      wyposażenie w jeden z następujących systemów operacyjnych:

c.)      najnowsza aktualna wersja systemu Android, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym www.android.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą, wspierająca – według informacji producenta systemu – system zabezpieczeń treści (DRM) Widevine Modular;

d.)      najnowsza aktualna wersja systemu iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym http://www.apple.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą

 

3.        Dla korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Do sprawnego korzystania z Materiałów Audiowizualnych na Platformach Sprzętowych rekomendowany jest dostęp do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 6 megabitów na sekundę oraz co najmniej 25 megabitów na sekundę w przypadku Materiałów Audiowizualnych w jakości UHD. Ani transmisja danych związana z korzystaniem z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Administratorem i odrębnie obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.

4.        Korzystanie z Materiałów Audiowizualnych jest możliwe na niektórych urządzeniach stacjonarnych wyposażonych w technologię Smart TV, za pośrednictwem niektórych konsoli oraz niektórych dekoderów STB. Ze względu jednak na specyficzne uwarunkowania techniczne tego typu urządzeń, Administrator nie jest w stanie podać pełnej listy wymogów technicznych, których spełnienie pozwalałoby Użytkownikowi na korzystanie z Materiałów Audiowizualnych.

5.        Aktualne informacje dotyczące wymagań technicznych są dostępne na stronie: http://getready4baby.tv

6.        Korzystanie z Materiałów Audiowizualnych za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz urządzeń opisanych w ust. 5 powyżej, może podlegać dodatkowym warunkom wynikającym z regulaminów i umów dotyczących korzystania z określonych Platform Sprzętowych, wydanych przez dostawców tych Platform Sprzętowych.

7.        Ze względu na niezależne od Administratora właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Materiałów Audiowizualnych na Platformach Sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne (w tym odtwarzanie) Materiałów Audiowizualnych na Platformach Sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.

8.        Za transmisję danych obejmujących pobranie Aplikacji Mobilnej oraz korzystanie z Materiałów Audiowizualnych za pomocą Aplikacji Mobilnej może zostać naliczona opłata zgodna z cennikiem operatora GSM, który świadczy usługi telekomunikacyjne dla danego Użytkownika.

9.        Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu GetReady4Baby.TV, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu GetReady4Baby.TV oraz korzystania z Materiałów Audiowizualnych.

§ 9. Warunki dostępu do Materiałów Audiowizualnych oznaczonych jako „18+”

1.        Materiały Audiowizualne oznaczone jako „18+” mogą zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (tj. mających ukończone 18 lat). Użytkownik, który rozpoczyna korzystanie z tego typu Materiałów Audiowizualnych powinien mieć ukończone 18 lat, a także zapoznać się z treścią ostrzeżenia zamieszczonego na stronach oznaczonych jako „18+” dotyczących możliwości kontaktu z treściami przeznaczonymi wyłącznie dla osób pełnoletnich (w szczególności treściami o charakterze drastycznym, wulgarnym czy pokazującym przemoc). Korzystanie ze stron zawierających treści przeznaczone dla osób pełnoletnich dopuszczalne jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, które czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2.        Administrator, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, może wprowadzić ograniczenia dostępu do Materiałów Audiowizualnych oznaczonych jako „18+”.

§ 10. Konsekwencje naruszenia przez Użytkowników obowiązków w zakresie korzystania ze Serwisu GetReady4Baby.TV, Usług Serwisu GetReady4Baby.TV oraz Materiałów Audiowizualnych

1.        Użytkownik obowiązany jest do korzystania z udostępnionych Materiałów Audiowizualnych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.        Dostęp do Serwisu GetReady4Baby.TV, Usług Serwisu lub Materiałów Audiowizualnych może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:

a)       wykorzystuje Serwis GetReady4Baby.TV, Usługi Serwisu GetReady4Baby.TV lub Materiały Audiowizualne do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b)       utrudnia innym Użytkownikom korzystanie ze Serwisu GetReady4Baby.TV, Usług Sklepu GetReady4Baby.TV lub Materiałów Audiowizualnych, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu GetReady4Baby.TV lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;

c)        podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont GetReady4Baby.TV innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;

d)       udostępnia login lub hasło do swojego Konta GetReady4Baby.TV innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;

e)       zamieszcza w Serwisie GetReady4Baby.TV lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne. skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu GetReady4Baby.TV lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;

f)         stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usługi Serwisu GetReady4Baby.TV w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);

g)       dopuszcza się naruszenia Regulaminu Serwisu GetReady4Baby.TV – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

 

§ 11. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1.        Materiały Audiowizualne podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.

2.        Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów Audiowizualnych dysponuje STUDIO123 sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu, bądź inny wskazany pod adresem internetowym https://www.getready4baby.tv lub jego rozwinięciami podmiot.

3.        Utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w Materiały Audiowizualne, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona.

§ 12. Reklamacje

1.        Reklamacje dotyczące Serwisu GetReady4Baby.TV oraz poszczególnych Usług Serwisu GetReady4Baby.TV mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres korespondencyjny Administratora oraz drogą elektroniczną na adres: kontakt@getready4baby.tv.

2.        W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę Serwisu GetReady4Baby.TV, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

3.        Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.

4.        Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.

5.        W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia jej bez odpowiedzi.

6.        Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.        Użytkownik, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: kontakt@getready4baby.tv.

§ 13. Postanowienia końcowe

1.        Regulamin Serwis GetReady4Baby.TV wchodzi w życie z dniem 30 września 2022 roku, a zakres jego obowiązywania obejmuje Umowy zawarte po dniu wejścia w życie.

2.        Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. W przypadku Umów zawartych na czas oznaczony – każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do Umów zawieranych po podaniu zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkownika, w szczególności – w ramach procesu zakupowego, podczas którego Użytkownikowi jest prezentowany link do Regulaminu Serwisu GetReady4Baby.TV, którego treść akceptuje; w zakresie natomiast Umów na czas oznaczony zawartych przed ww. momentem, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu podanym w chwili jego akceptacji. W przypadku Umów zawartych na czas nieoznaczony – każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie także do już obowiązujących Umów pod warunkiem, że Użytkownik – po podaniu mu do wiadomości zmienionego Regulaminu – nie zastosuje procedury rezygnacji z Umowy w bieżącym lub następującym bezpośrednio po bieżącym Okresie Rozliczeniowym.

3.        Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.